ELMİ-NƏZƏRİ
PEDAQOJİ JURNAL
Kompüter Texnologiyalarının Tətbiqinə Dair
Основной инструмент современ-
ной образовательной системы информа-
ционные технологии (ИТ). Создание, раз-
витие и использования ИТ является важ-
ным компонентом стратегического плана
страны. Показывается, что направление и
интенсивность вычислительной техники,
перемена в современных стадиях разви-
тия телекомуникации определяются не
только возможностями програмных
средств, а также профессиональном уров-
не владения ими людей, их готовности
периодическим изменениям, инновациям
и новостям в этой области. Рациональная
информатизация страны берет начало от
информатизации образования. По этой
причине информатизация образования
являетсяприоритетной задачей для всех
стран.


Açar sözlər:

«Azərbaycan məktəbi» Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsis etdiyi akademik jurnaldır. Jurnal aşağıdakı tədqiqat sahələri üzrə orijinal məqalələr dərc edir: təhsil idarəçiliyi; təhsil fəlsəfəsi və təhsil nəzəriyyəsi; təhsil siyasəti; kurikulum; təhsil texnologiyaları; pedaqogika; təhsilin sosiologiyası; təhsil tarixi; xüsusi təhsil; müəllim hazırlığı; qiymətləndirmə və s. Jurnalda, həmçinin təhsillə bağlı yerli və xarici nəşriyyatlarda çap olunan kitablar haqqında icmallara yer verilir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər sırasındadır.

TƏRƏFDAŞLARIMIZ