2022-№4

DƏRS VƏSAİTLƏRİNDƏ GENDER BƏRABƏRLİYİ: AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ

HƏBİBƏ NƏZİROVA, AYSEL MƏHƏRRƏMOVA, ZEYNƏB ƏMİRASLANOVA