ELMİ-NƏZƏRİ
PEDAQOJİ JURNAL

MƏQALƏ MÜƏLLİFLƏRİ ÜÇÜN TƏLİMAT

 1. Təqdim edilən məqalə orijinal olmalı, əvvəllər hansısa nəşrdə yayımlanmamalıdır
 2. Məqalənin məzmunu və quruluşu aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır:
   -problemin qoyuluşu (məqalədə həlli axtarılan məsələ);
  - məsələnin həlli üçün mövcud metodoloji yanaşmaların təhlili;
   -tədqiqat hissəsi;dəlillər sistemi və elmi əsaslandırma;
   -tədqiqatın nəticələri;
   -istifadə edilmiş ədəbiyyat.
 3. Məqalənin həcmi 40 min simvoldan (və ya 8 min sözdən) artıq olmamalıdır.
 4. Məqalənin birinci səhifəsində (Azərbaycan və İngilis dillərində) aşağıdakı məlumatlar yer alır:
  müəllifin adı, soyadı; 
  müəllif haqqında qısa məlumat (elmi dərəcə, vəzifə, iş yeri, elektron poçt ünvanı);
  məqalənin adı; məqalənin xülasəsi (maksimum 200 söz); 
  açar sözlər (5-7 söz).
 5. Məqalənin sonunda istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə (əvvəl Azərbaycan dilində, sonra xarici dildə), APA Citation formatında aşağıdakı nümunələrə əsasən verilir:
  Kitablara istinad: Əliyev, F. Ə., Ağayev, Ş. S. (2011). Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı, Elm nəşriyyatı, 151 s.Jurnallara istinad: Mikayılova, Ü. (2019). Azərbaycanda inklüziv təhsil islahatları. Azərbaycan məktəbi. №3, səh. 37-48.İnternet səhifələri: UNESCO (2013). World Heritage list. http://whc.unesco.org/en/list
 6. Əlyazmalar Microsoft Word formatında qəbul olunur.
 7. E-mail: [email protected]

TƏRƏFDAŞLARIMIZ