ELMİ-NƏZƏRİ
PEDAQOJİ JURNAL
Son say | 2021 - 3
access type Open Access

Say: 696

ISSN (Print): 0134-3289

ISSN (Onlayn): 2617-8060

Dövrilik: İldə 4 dəfə


BAŞ REDAKTORDAN

Əziz oxucu! “Heç vaxt özümü başqalarından üstün hesab etməmişəm. Varlı və ya cəmiyyətdə nüfuzlu olmağa heç vaxt maraq göstərməmişəm. Müəyyən hörmətə və şöhrətə əsasən öz işimə dərin maraq sayəsində nail olmuşam”. Bir neçə il əvvəl aldığımız müsahibədə hazırda 100 illiyini qeyd etdiyimiz dünya şöhrətli azərbaycanlı professor Lütfi Zadə belə demişdi. “Azərbaycan məktəbi” olaraq, biz də işinə dərin maraq göstərən nəsli yetişdirən təhsilverənlərin yanında olmağa çalışırıq. “Azərbaycan məktəbi” ilə insan rifahına töhfə verənlərdən olun!


 

«Azərbaycan məktəbi» Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsis etdiyi akademik jurnaldır. Jurnal aşağıdakı tədqiqat sahələri üzrə orijinal məqalələr dərc edir: təhsil idarəçiliyi; təhsil fəlsəfəsi və təhsil nəzəriyyəsi; təhsil siyasəti; kurikulum; təhsil texnologiyaları; pedaqogika; təhsilin sosiologiyası; təhsil tarixi; xüsusi təhsil; müəllim hazırlığı; qiymətləndirmə və s. Jurnalda, həmçinin təhsillə bağlı yerli və xarici nəşriyyatlarda çap olunan kitablar haqqında icmallara yer verilir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər sırasındadır.

TƏRƏFDAŞLARIMIZ