Posts

2022-№2

İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ TƏNQİDİ TƏFƏKKÜRÜN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ YOLLARI

Məqalədə ingilis dilinin tədrisində yuxarı sinif (X-XI sinif) şagirdlərinin tənqidi təfəkkürünün düzgün formalaşması yollarından bəhs...

2022-№2

ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN YARADICI TƏFƏKKÜRÜNÜN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ METODLARI

Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafı müəllim-filoloqun fəaliyyətində əsas istiqamətlərdən biridir. Ədəbiyyat dərslərində ən...

2022-№2

CUMHURBAŞKANLIĞI ARXİVLƏRİNDƏKİ OSMANLI DÖVRÜ XALÇA MƏKTƏBLƏRİ İLƏ BAĞLI SƏNƏDLƏR

Millətlərin tarixini gələcək nəsillərə çatdırması baxımından arxivlərdə saxlanılan sənədlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Türklər Uyğurlar...

2022-№2

İRƏVANDA PEDAQOJİ TƏHSİL TARİXİNDƏN

XIX əsrin 80-ci illərində İrəvan şəhərinin ictimai həyatında çox mühüm hadisələr baş vermişdir. 1881-ci il noyabrın 8-də Azərbaycanın...

2022-№2

ŞUŞA QƏZASINDA İLK TƏHSİL OCAQLARI

Azərbaycanın maarifçilik tarixinə ilk təhsil ocaqları kimi düşmüş 12 mədrəsədən 2-si Şuşada fəaliyyət göstərib. Gövhəriyyə və Beytülədəb...

2022-№2

AZƏRBAYCANDA ƏCNƏBİ DOKTORANTLARIN PSİXOLOJİ SAĞLAMLIĞINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN ARAŞDIRILMASI

Araşdırmalara görə, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün tədqiqat aparanlar arasında psixi sağlamlıq böhranı artmaqdadır. Bu insanlar...

2022-№2

TƏHSİLDƏ RƏQƏMSALLAŞMANIN YARATDIĞI TƏNHALAŞMA PROBLEMİ

Bu məqalədə təhsil sistemində baş verən texnoloji dəyişikliklər müstəvisində tələbələrin texnologiyadan asılılığı məsələləri təhlil...

2022-№2

MƏSAFƏDƏN TƏHSİLDƏ TƏLƏBƏLƏRİN MÜSTƏQİL İŞİNİN TƏŞKİLİNİN NƏZƏRİ VƏ PRAKTİK ƏSASLARI

Müasir dövrdə cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafına əsaslı şəkildə təsir göstərən məsafədən təhsil sürətlə təkmilləşdirilir. Məqalədə...

2022-№2

BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRMƏK ÜÇÜN YENİ MEYAR TƏKLİFİ

Məqalədə biliyi qiymətləndirmək üçün yeni model və meyar (kriteriya) təklif olunur. Meyar olaraq tədris materialının öyrənilən hissəsinin...

2022-№2

“KİNEMATİKANIN ƏSASLARI” TƏDRİS VAHİDİNƏ DAİR I MƏZMUN XƏTTİ ÜZRƏ ALT STANDARTLARIN REALLAŞDIRILMASINDA...

Ümumtəhsil məktəblərinin X siniflərində məzmun xətlərinin reallaşdırılmasının əsas istiqamətlərindən biri də nəzəri biliklərin praktik...