ELMİ-NƏZƏRİ
PEDAQOJİ JURNAL
2021-4
access type Open Access

Say: 697

ISSN (Print): 0134-3289

ISSN (Onlayn): 2617-8060

Dövrilik: İldə 4 dəfə

BAŞ REDAKTORDAN

Əziz oxucu!
2021-ci ilin son sayı ilə qarşınızdayıq. İl ərzində jurnalımızda inklüziv
təhsil mövzusunun müxtəlif aspektlərinə dəfələrlə toxunmuşuq.
Ölkəmizdə təhsil sahəsində atılan bütün addımlar kimi, jurnalımızda
yer alan bütün məqalələr də təhsilin hamı üçün əlçatan olması
ideyasına xidmət edir.
Aydındır ki, hamıya bərabər təhsil imkanları yaradılsa dünya daha
firavan, sülh və ahəng içində yaşayar. Hər bir insanın potensialını üzə
çıxarmaq üçün hər zaman yeni, yaradıcı təcrübələr, metodlar
axtarışındayıq. Həm də hamı üçün əlçatan təhsilə nail olmağın
yollarını sizinlə bölüşmək istəyirik.
“Azərbaycan məktəbi” ilə təcrübəsini mübadilə edənlərdən olun!

«Azərbaycan məktəbi» Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsis etdiyi akademik jurnaldır. Jurnal aşağıdakı tədqiqat sahələri üzrə orijinal məqalələr dərc edir: təhsil idarəçiliyi; təhsil fəlsəfəsi və təhsil nəzəriyyəsi; təhsil siyasəti; kurikulum; təhsil texnologiyaları; pedaqogika; təhsilin sosiologiyası; təhsil tarixi; xüsusi təhsil; müəllim hazırlığı; qiymətləndirmə və s. Jurnalda, həmçinin təhsillə bağlı yerli və xarici nəşriyyatlarda çap olunan kitablar haqqında icmallara yer verilir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər sırasındadır.

TƏRƏFDAŞLARIMIZ