2022-№3

SEVİL İBRAHİMOVA ADPU-nun Şəki filialının müəllimi, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-8944-3611

TEXNOLOJİ MAŞIN, CİHAZ, ALƏT VƏ MEXANİZMLƏRİN İŞ PRİNSİPLƏRİNİN MƏNİMSƏDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI METODİK SİSTEMİN FORMALAŞDIRILMASI

MEHMET ÇAĞLAR Prof. Dr., Lefke Avrupa Üniversiteti, Lefke, Şimali Kipr. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8288-445X

ŞİMALİ KİPRDƏ TEXNİKİ PEŞƏ HAZIRLIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ TƏHSİLALANLARIN MÜNASİBƏTİ