MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN TƏLİMAT

Məqalə müəllifləri üçün təlimat

 

  • Təqdim edilən məqalə orijinal olmalı, əvvəllər hansısa nəşrdə yayımlanmamalıdır.
  • Məqalənin məzmunu və quruluşu aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır:

               — problemin qoyuluşu (məqalədə həlli axtarılan məsələ);

               — məsələnin həlli üçün mövcud metodoloji yanaşmaların təhlili;

               — tədqiqat hissəsi;

               — dəlillər sistemi və elmi əsaslandırma;

               — tədqiqatın nəticələri;

               — istifadə edilmiş ədəbiyyat.

  • Məqalənin həcmi 8 min sözdən artıq olmamalıdır.
  • Məqalənin birinci səhifəsində (Azərbaycan və İngilis dillərində) aşağıdakı məlumatlar yer alır:

               — müəllifin adı, soyadı;

               — müəllif haqqında qısa məlumat (elmi dərəcə, vəzifə, iş yeri, elektron poçt ünvanı);

               — məqalənin adı;

               — məqalənin xülasəsi (maksimum 250 söz);

               — açar sözlər (5-7 söz).

  • Məqalənin sonunda istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə (əvvəl Azərbaycan dilində, sonra xarici dildə), APA Citation formatında aşağıdakı nümunələrə əsasən verilir:
  1. a) Kitablara istinad:

Əliyev, F. Ə., Ağayev, Ş. S. (2011). Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı, Elm nəşriyyatı, 151 s.

  1. b) Jurnallara istinad:

Mikayılova, Ü. (2019). Azərbaycanda inklüziv təhsil islahatları. Azərbaycan məktəbi. №3, səh. 37-48.

  1. c) İnternet səhifələri:

UNESCO (2013). World Heritage list. http://whc.unesco.org/en/list

  • Əlyazmalar Microsoft Word formatında qəbul olunur.

E-mail: [email protected]