Tag: alt standartlar

GÜNEL RƏCƏBOVA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin magistrantı. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-6737-3536

“KİNEMATİKANIN ƏSASLARI” TƏDRİS VAHİDİNƏ DAİR I MƏZMUN XƏTTİ ÜZRƏ ALT STANDARTLARIN REALLAŞDIRILMASINDA MƏSƏLƏLƏRİN YERİ VƏ ROLU