Tag: İKT

DÜNYA ƏHMƏDOVA, Azərbaycan Dillər Universiteti. e-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-4740-4040 NƏZRİN BABAYEVA, Azərbaycan Dillər Universiteti. e-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0003-3028-4879

PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANIN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ QARIŞIQ ÖYRƏNMƏ ÜSULUNUN TƏTBİQİ