TÜRKİYƏ VƏ QAZAXISTANDA UNİVERSİTETLƏRİN RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYASI: MÜQAYİSƏLİ TƏHLİL


NURLAN BAYQABİLOV, Dosent, Dr., Sosiologiya kafedrası, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Astana, Qazaxıstan. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8212-9171 OLQA ŞEBALİNA, Doktorant, Sosiologiya kafedrası, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Astana, Qazaxıstan. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-7641-2528
Məqalədə Türkiyə və Qazaxıstanda universitetlərin rəqəmsal transformasiya prosesləri təhlil olunur. Müəlliflər dövlət səviyyəsində ali təhsilin rəqəmsallaşdırılmasının müqayisəli təhlilinin nəticələrini təqdim edir; ali təhsilin rəqəmsallaşdırılmasının ən mühüm mərhələləri nəzərə alınır; bu sistemlərin qurulması və fəaliyyət prinsipləri, həmçinin onların ümumi və fərqli xüsusiyyətləri təqdim olunur; hər iki ölkədə ali təhsilin rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı mövcud problemlər göstərilir. Müqayisəli təhlil müəllimlərin rəqəmsal savadlılığı, ali təhsilin rəqəmsallaşdırılmasının təşkilati prosesi, tələbələr arasında rəqəmsal savadlılıq kimi meyarlar əsasında aparılıb. Eyni zamanda, dövlət səviyyəsində ali təhsil sistemində rəqəmsal texnologiyalardan istifadənin mövcud vəziyyətinin qrafik şərhi təqdim olunub.

Bu tədqiqat Qazaxıstan Respublikası Elm və Ali Təhsil Nazirliyinin Elmi Komitəsi tərəfindən maliyyələşdirilib. (Qrant №. BR21882302 Rəqəmsal transformasiya kontekstində Qazaxıstan cəmiyyəti: perspektivlər və risklər).