Məqalələr

SEVİNC SEYİDOVA, Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı, Bakı Modern Beynəlxalq Məktəbinin direktoru. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-1980-360X

KOMANDADA FƏALİYYƏTİN TƏLƏBƏLƏRİN ÜNSİYYƏT BACARIQLARININ İNKİŞAFINA TƏSİRİ

LEYLA YADİGAROVA, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun doktorantı. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8445-2976

UNİVERSİTETLƏRİN TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİNİN CƏMİYYƏTİN İQTİSADİ İNKİŞAFINDA ROLU

ELÇİN ƏLİYEV, Texnika elmləri doktoru, professor, AR Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-7987-2674 RAMİN RZAYEV, Texnika elmləri doktoru, professor, AR Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-7658-2850 XANMURAD ABDULLAYEV, Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AR Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu. [email protected] https://orcid.org/0000-0002-0095-3114

UNİVERSİTET MÜƏLLİMLƏRİNİN AKADEMİK FƏALİYYƏTİNİ ƏKS ETDİRƏN GÖSTƏRİCİLƏRİN İNTEQRAL İNDEKSİNİN EKSPERT TƏHLİLİ ƏSASINDA HESABLANMASI